Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
 
Usługi opiekuńcze realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej na podstawie art. 50 ustawy o pomocy społecznej.
Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina i także wspólnie nie zamieszkujący: małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze kierowane są do osób mających trudności związane z poruszaniem się, samoobsługą, kontaktami z otoczeniem oraz funkcjonowaniem w środowisku przede wszystkim ze względu na wiek lub ciężkie i przewlekłe choroby. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. zakupy, przygotowanie posiłku, sprzątanie), opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Ośrodek Pomocy Społecznej przyznając usługi ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.
 
Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia może być wydana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego (rodzinnego) lub jego aktualizacji, dokonywanej nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny w ciągu 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej. W sytuacjach wymagających bezzwłocznego przyznania świadczeń, wywiad przeprowadza się w terminie 2 dni od powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia. Decyzje wydaje się w ciągu 30 dni od dnia złożenia pełnej dokumentacji.

Niezbędne dokumenty:

  • Wniosek o przyznanie pomocy.
  • Dowód osobisty.
  • Orzeczenie komisji o stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba ubiegająca się o pomoc taki dokument posiada.
  • Oświadczenie majątkowe.
  • Dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
  • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność przyznania świadczenia (przy specjalistycznych usługach opiekuńczych zaświadczenie lekarza psychiatry)