Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Bliżej rodziny i dziecka – III edycja” pierwsze spotkanie grupy samopomocowej - spotkanie z dnia 5 października 2022 roku

Brak opisu obrazka


Gmina Biała realizuje projekt „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach Osi VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach RPO WO 2014-2020 w ramach którego odbyło się w dniu 05.10.2022 pierwsze spotkanie rodzin z dziećmi z Gminy Biała w utworzonym miejscu aktywnego spędzania czasu wolnego.

W ramach projektu "Bliżej rodziny i dziecka..." dzieci uczestniczyły w zajęciach integracji sensorycznej, a rodzice w tym czasie mogli korzystać z sali do ćwiczeń.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno osób dorosłych jak i dzieci.

Miejsce do aktywnego spędzania czasu wolnego i wsparcia sensorycznego rodzin z dziećmi zakłada podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społecznych uczestnikom.


Brak opisu obrazka