Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Bliżej rodziny i dziecka – III edycja” spotkanie w dniu 23 marca 2022

Brak opisu obrazka


Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej realizuje projekt pt. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach Osi VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach RPO WO 2014-2020.

W ramach projektu w dniu 23.03.2022r. odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia.

Podczas spotkania poruszana była tematyka związana z trudnościami opiekuńczo- wychowawczymi oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


Brak opisu obrazka