Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór chętnych osób do programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

Brak opisu obrazka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej otrzymał dofinansowanie na realizację Programu  pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  1. Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

  2. Osób niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).

  3. Osób niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).

Zakres czynności w szczególności dotyczy:

  1. Wsparcia w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych.

  2. Wsparcia w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych (w przypadku samodzielnego zamieszkiwania).

  3. Wsparcia w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania.

  4. Wsparcia w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Uwaga: W Programie nie mogą być asystentem członkowie rodziny. Dla potrzeb Programu za rodzinę należy uznać małżonków, rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

W ramach Programu będą pokrywane koszty związane z realizacją usług asystenta, niedozwolone jest podwójne finansowanie tego samego wydatku związanego z realizacją usług asystenta, zarówno w ramach niniejszego Programu, jak i w ramach innych programów czy projektów.

W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej informuje, że można zgłaszać osoby, które wymagają zapewnienia takiego wsparcia w ramach Programu. do siedziby OPS, telefonicznie pod numerem 77 4387140 lub na e-mail .

O przyznaniu usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej decyduje kolejność zgłoszeń.

Brak opisu obrazka


Druki dla osoby niepełnosprawnej:

DOCXKarta zgłoszenia.docx (203,54KB)

Druki dla asystenta:

DOCXZgłoszenie asystenta.docx (123,81KB)]

DOCXOświadczenie o braku pokrewieństwa.docx (140,21KB)

DOCXOświadczenie ZUS.docx (142,61KB)


PDFInformacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf (312,40KB)

PDFKlauzula informacyjna RODO.pdf (235,47KB)