Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Bliżej rodziny i dziecka – III edycja” pierwsze spotkanie grupy samopomocowej

Brak opisu obrazka

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach Osi VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach RPO WO 2014-2020. W ramach projektu w dniu 22.09.2020r. odbyło się pierwsze spotkanie grupy samopomocowej w którym uczestniczyli mieszkańcy naszej gminy. Podczas spotkania poruszana była tematyka związana z profilaktyką przeciwdziałania przemocy oraz inne tematy związane z trudnościami opiekuńczo- wychowawczymi. Kolejne spotkanie grupy samopomocowej w miesiącu grudniu b.r.


Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka