Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Świadczenia Wychowawcze 2017/2018 („500+”)

W gminie Biała jednostką wyznaczoną do realizacji świadczenia wychowawczego „programu 500 + ”, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej ul. Prudnicka 29

Informuje się mieszkańców gminy Biała, że od sierpnia 2017r. można składać wnioski na nowy okres zasiłkowy.

Korzystanie ze świadczenia wychowawczego w zbliżającym się okresie zasiłkowym rozpoczynającym się 1 października 2017r. wymaga złożenia nowego wniosku.

Taki sam okres obowiązuje w odniesieniu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Z kolei dla świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy zaczyna się 1 listopada i trwa do 31 października następnego roku kalendarzowego.

Główne zasady przyznawania świadczeń pozostają bez zmian. Chodzi tu w szczególności o kwoty wsparcia oraz kryteria, w oparciu o które ustalane jest prawo do świadczeń.

Najistotniejsze zmiany w ustawach związanych z systemami wsparcia rodzin, obowiązujące przy ustalaniu prawa do świadczeń na nowy okres świadczeniowy 2017-2018


I. Osoby samotnie wychowujące dziecko/dzieci 

W celu uzyskania świadczenia 500+ osoby wykazujące się jako samotnie wychowujące dziecko będą musiały mieć ustalone, na rzecz tego dziecka od drugiego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

Osoby samotnie wychowujące dziecko nie muszą posiadać zasądzonych alimentów na dziecko

w przypadku, gdy:

 1. drugie z rodziców dziecka nie żyje;
 2. ojciec dziecka jest nieznany;
 3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
 4. sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 5. dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.


II. Przepisy o utracie i uzyskaniu dochodu.

Nowe regulacje wyłączają stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie        3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przepisy te będą miały zastosowanie do przyznawania świadczeń wychowawczych na pierwsze dziecko oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także uzależnionych od dochodu świadczeń rodzinnych, tj. zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego (nie stosuje się ich do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka czyli „becikowego”).

UWAGA! Przyznane prawo do świadczenia w oparciu o dochód wyliczony z uwzględnieniem utraty dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, po upływie 3 miesięcy licząc od dnia utraty dochodu, weryfikuje się

w przypadku, w którym znajdą zastosowanie przepisy wyłączające liczenie dochodu z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu prawo będzie ustalane na nowo.

 Świadczenie wypłacone w związku z zastosowaniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu -po ustaleniu, że wystąpiły okoliczności wyłączające możliwość zastosowania tych regulacji ( tj. o utracie i uzyskaniu dochodu), uznaje się za nienależnie pobrane świadczenie, które podlega zwrotowi wraz z odsetkami.


III. Ustalanie dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Ustalając dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” – pierwsze obwieszczenie zostanie wydane   w terminie do 1 sierpnia 2017 r.

W przypadku rozliczania się, któregokolwiek członka rodziny członka, z dochodu za 2016 r. na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne do wniosków na nowy okres należy dołączyć zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, zawierające informacje o:

 1. formie opłacanego podatku,
 2. wysokości przychodu,
 3. stawce podatku,
 4. wysokości opłaconego podatku - w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia.

Rokiem kalendarzowym z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres, który rozpoczyna się od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r., jest rok kalendarzowy 2016.

Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie  i uzyskaniu dochodu (tak jak przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego).

Aby otrzymać świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego, do wniosku należy dołączyć odpowiednie, zależne od indywidualnej sytuacji rodziny wnioskodawcy, dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do danej formy wsparcia. W przypadku świadczenia wychowawczego(500+) dochód rodziny ustalany jest jedynie w sytuacji, gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze dziecko.

Informuje się rolników, że w przypadku ustalania dochodu  z gospodarstwa rolnego za 2016r., przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.  o podatku rolnym (komunikat w tej sprawie GUS ogłosi 22 września 2017r.)

Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej ul. Prudnicka 29 osobiście, drogą pocztową lub przez internet za pośrednictwem:

Zachęca się rodziców ubiegających się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko tj. niezależnie od dochodu o składanie wniosków drogą elektroniczną.
 

Miejsce złożenia wniosku Termin na rozpatrzenie wniosku
500+ Fundusz alimentacyjny Zasiłek rodzinny
Sierpień 2017 31 październik 2017 31 październik 2017 30 listopad 2017
Wrzesień 2017 30 listopad 2017 30 listopad 2017 31 grudzień 2017
Październik 2017 31 grudzień 2017 31 grudzień 2017 31 grudzień 2017
Listopad 2017

31 styczeń 2018
(za październik nie przysługuje)

31 styczeń 2018
(za październik nie przysługuje)
28 luty 2018
Grudzień 2017

28 luty 2018
(za październik i listopad nie przysługuje)

28 luty 2018
(za październik i listopad nie przysługuje)

28 luty 2018

Styczeń 2018

28 luty 2018
(za październik, listopad i grudzień nie przysługuje)

28 luty 2018
(za październik, listopad i grudzień nie przysługuje)
30 dni


Jeśli wniosek o świadczenia zostanie złożony do 31 października 2017r. żadne świadczenia na dzieci nie przepadają (pod warunkiem spełnienia ustawowych kryteriów).

W przypadku, gdy jeden z rodziców dziecka jest zatrudniony poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, otrzymuje z zagranicy zasiłek dla bezrobotnych, emeryturę, rentę, ubiega się o emeryturę lub rentę za granicą, prowadzi działalność gospodarczą oraz jest zameldowany za granicą organem właściwym do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego i świadczeń rodzinnych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  w Opolu ul. Rejtana 5

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 77 438 71 40 lub 77 438 08 08 lub bezpośrednio w Dziale Świadczeń Rodzinnych tut. Ośrodka oraz na poniższych stronach:


Strona programu rodzina 500+


500+ - Opolski Urząd Wojewódzki


Przewodnik po programie Rodzina 500+  w serwisie OBYWATEL.GOV.PL


 

Metryczka
 • wytworzono:
  01-08-2017
  przez: Bogusława Mazur
 • opublikowano:
  01-08-2017 14:56
  przez: Urszula Mucha
 • zmodyfikowano:
  04-08-2017 06:02
  przez: Urszula Mucha
 • podmiot udostępniający:
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej
  odwiedzin: 834
Dane jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej
48-210 Biała
ul. Prudnicka 29
NIP: 755-12-77-942

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4387140
fax: 77 4387140
e-mail: ops@biala.gmina.pl
strona www: opsbiala.gmina.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×