Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Pomoc Społeczna

POMOC SPOŁECZNA


Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634zł,
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514zł,
 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (514x ilość osób w rodzinie)
  przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z wymienionych powodów: sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej polskiej status uchodźcy lub  ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu  z zakładu karnego, alkoholizm  lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa  lub ekologiczna.


ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE


Zasiłek stały

Zasiłek stały  przysługuje:

 • osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku;
 • całkowicie niezdolnym do pracy – posiadającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe (uzupełnia dochód tych osób do kryterium ustawowego);
  Osoba niezdolna do pracy z tytułu wieku to ta, która osiągnęła wiek emerytalny.

Całkowita niezdolność do pracy brana pod uwagę przy zasiłku stałym oznacza:

 • całkowitą niezdolność w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z FUS- aby ją udokumentować, niezbędne będzie orzeczenie lekarza orzecznika ZUS;
 • zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – wymagane jest odpowiednie orzeczenie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności;


Zasiłek stały wynosi:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicę między określonym dla tej grupy osób kryterium dochodowym, a jej dochodem;
 • w przypadku osoby w rodzinie – różnicę między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a faktycznym dochodem na osobę w rodzinie;

Kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł miesięcznie.

 

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium   dochodowego osoby samotnie gospodarującej
 • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny

Wysokość zasiłku okresowego  ustala się:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem starającego się o pomoc;
 • w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między przyjmowanym w tym przypadku kryterium dochodowym rodziny, a dochodem rodziny starającej się o pomoc.

Kwota, tak ustalonego zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej/rodziny, a faktycznym dochodem osoby/rodziny;
Wysokość zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.
Okres na jaki przyznane zostanie świadczenie ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności danej sprawy.Zasiłek celowy

 • Zasiłek celowy to świadczenie przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej. W  szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu a także kosztów pogrzebu.
 • Osobom bezdomnym i innym osobom, które nie mają dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.
 • Zasiłek celowy może być przyznany również w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego. Może być on wypłacany niezależnie od dochodu, przez okres do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba objęta kontraktem socjalnym, w trakcie jego realizacji, stała się osobą zatrudnioną.
 • Niezależnie od dochodu zasiłek celowy może być przyznany osobom lub rodzinom, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.Specjalny zasiłek celowy

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe może być przyznany zasiłek celowy specjalny.


ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE


Pomoc w postaci schronienia posiłku, odzieży

Ośrodek Pomocy Społecznej udziela schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.
Udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach dających chronienie (np. ośrodki interwencji kryzysowej, hostele).
Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku.
Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.
Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przyznawana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.

Sprawienie pogrzebu
Pomoc społeczna obejmuje również obowiązek sprawienia pogrzebu w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego.
Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

Pomoc instytucjonalna - domy pomocy społecznej
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia
w domu pomocy społecznej.
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 • Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona
 • Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodziny, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

 • Za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad- długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie.
 • Przez ojca i matkę, o których mowa powyżej, należy rozumieć również ojca i matkę współmałżonka.
 • Konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad wyszczególnionymi osobami stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia.
 • Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości określonej przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych jest opłacana przez okres sprawowania opieki.
 • Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie przysługuje osobie, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia:
  • ukończyła 50 lat i nie posiada okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) wynoszącego co najmniej 10 lat;
  • posiada okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy) wynoszący 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.
 • Przy ustalaniu okresu ubezpieczenia, o których mowa wyżej, okresy nieskładkowe ustala się w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych.


Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135) - ośrodek pomocy społecznej zgłasza do ubezpieczenia i opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne za następujące osoby:

 • pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej;
 • bezdomne, objęte indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności zgodnie  z przepisami ustawy o pomocy społecznej;
 • objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w oparciu o ustawę o zatrudnieniu socjalnym.

Warunkiem objęcia ubezpieczeniem i opłacania składek jest niepodleganie przez te Osoby obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.  
Wspomniana ustawa daje również prawo do świadczeń opieki; zdrowotnej dla osób innych niż ubezpieczeni (w tym również dla osób bezdomnych). Decyzję administracyjną w tej sprawie wydaje na wniosek świadczeniobiorcy, a w przypadku stanu nagłego, na wniosek świadczeniodawcy, wójt (burmistrz, prezydent) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy.
Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych mają prawo osoby inne niż ubezpieczeni, które:

 • posiadają obywatelstwo polskie,
 • posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskie,
 • spełniają kryterium dochodowe ustawy o pomocy społecznej.
Metryczka
 • wytworzono:
  12-12-2013
  przez: Urszula Mucha
 • opublikowano:
  12-12-2013 17:55
  przez: Urszula Mucha
 • zmodyfikowano:
  29-10-2015 14:46
  przez: Urszula Mucha
 • podmiot udostępniający:
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej
  odwiedzin: 4523
Dane jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej
48-210 Biała
ul. Prudnicka 29
NIP: 755-12-77-942

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4387140
fax: 77 4387140
e-mail: ops@biala.gmina.pl
strona www: opsbiala.gmina.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×