Witamy na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w stanie epidemii

Wprowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii związany z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 wpłynął m.in. na zakres i możliwości udzielania pomocy oraz podejmowania interwencji w rodzinach doświadczających przemocy, w tym objętych procedurą „Niebieskie Karty”. W czasie epidemii izolacja i brak kontaktów z innymi osobami sprzyjają nasilaniu się aktów przemocy domowej. Epidemia koronawirusa na skutek wspólnej izolacji członków rodzin, w których występuje przemoc, zwiększyła zapotrzebowanie na specjalistyczną pomoc i interwencję. Pomimo ogłoszonego stanu epidemii, w celu ochrony osób pokrzywdzonych przed skutkami przemocy w Gminie Biała osoby doznające przemocy w rodzinie a także świadkowie przemocy mogą otrzymać pomoc i wsparcie.

Osoby doświadczające przemocy w rodzinie mogą uzyskać pomoc w instytucjach udzielających wsparcia w bezpośrednim kontakcie, w formie zdalnej – telefonicznie lub za pomocą dostępnych aplikacji internetowych.

Dostępne instytucje w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Zespół Interdyscyplinarny w Białej. ulica Prudnicka 29, 48­-210 Biała, tel./fax 077 4387140.

 • podejmowanie działań wobec sprawców przemocy,
 • koordynacja działań w zakresie przeciwdziałania występowania przemocy,
 • godziny urzędowania: poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30 – podejmowanie działań w zakresie ochrony ofiar przemocy,

Ośrodek Pomocy Społecznej, ulica Prudnicka 29, 48­-210 Biała, tel./fax 077 4387140.

 • zakładanie i prowadzenie . „Niebieskich Kart” w ramach procedury,
 • udzielania pomocy osobom doświadczających przemocy w rodzinie,
 • poradnictwo,
 • wskazywanie możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy,
 • godziny urzędowania: poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ulica Kościuszki 55A, 48-­200 Prudnik, tel. 077 4364700,

 • indywidualna pomoc psychologiczna, pedagogiczna,
 • motywowanie do korzystania z pomocy,
 • porady dla rodzin objętych programem „Niebieskiej Karty”,
 • pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie,
 • godziny urzędowania : poniedziałek – piątek :7.30 – 19.30

TELEFON ZAUFANIA 77 436 47 00 czynny poniedziałek – piątek :7.30 – 19.30

Posterunek Policji w Białej, ul. Prudnicka 29A, 48-­210 Biała, tel. 478629700

 1. Dzielnicowy - Łukasz Kraś, tel. 478629713,
 2. Dzielnicowy - Arkadiusz Krupiński, tel. 478629712.
 • informowanie osób o przysługujących im prawach oraz istniejących możliwościach pomocy,
 • odizolowanie sprawcy od ofiary przemocy,
 • realizacja procedury „Niebieskiej Karty” dotyczącej pomagania osobom doświadczających przemocy w rodzinie,
 • kontakty policjanta dzielnicowego z rodziną uwikłaną w przemoc domową,
 • udział funkcjonariusza Policji w pracach zespołów interdyscyplinarnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • godziny urzędowania: poniedziałek – piątek: 7.00 – 22.00.

Komenda Powiatowa Policji, ul. Skowrońskiego 39, 48­-200 Prudnik, tel. 77 4341803.

Dyżurny w Prudniku tel. 478629203, 478629204.

 • przyjęcie wniosku o ściganie od przedstawiciela ustawowego lub osoby pod stałą opieką które, pozostaje nieletni (pokrzywdzony),
 • wystąpienie do sądu o ustanowienie kuratora dla nieletniego, gdy opiekun ustawowy jest sprawcą,
 • udział funkcjonariusza Policji w pracach zespołów interdyscyplinarnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 • rozpoznanie sytuacji w jakiej jest osoba doświadczająca przemocy,
 • wszczęcie sprawy sądowej /przesłuchanie świadków, zapoznanie z dowodami/ i wydanie wyroku,
 • rozpoznanie wniosku o skierowanie na leczenie odwykowe sprawcy przemocy;

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej

Urząd Miejski, 48-­210 Biała ul. Rynek 1, tel. 77 4388533 lub 77 4388531
godziny urzędowania: poniedziałek: 8.00 – 16.00 wtorek – piątek: 7.30 – 15.30

 • motywowanie do podjęcia leczenia i uczestniczenia w spotkaniach w punkcie konsultacyjnym, poradni odwykowej lub klubie abstynenta, podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu, kierowanie do sądu wniosków o wszczęcie postępowania w przedmiocie leczenia odwykowego

Nieodpłatna pomoc prawna:

 • Starostwo Powiatowe w Prudniku: poniedziałek – wtorek 11.00 -15.00, środa – czwartek- piątek 13.00 -17.00 lub
 • Biała ul. Kościuszki 10 tel. 774381700 e-mail: .
 • Osoby potrzebujące wsparcia prawnego mogą również skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, które również prowadzone jest w formie zdalnej – głównie telefonicznej – po uprzednim, telefonicznym lub mailowym  zarezerwowaniu terminu porady:

Bezpłatne aplikacje mobilne:

 • Niebieska Linia” to bezpłatny, całodobowy telefon dla osób doznających przemocy domowej i dla świadków przemocy tel. 800 12 00 02
 • Avon Alert” - aplikacja Avon Alert pozwala na bezpłatną pomoc pod numerem 888 88 33 88 czynnym pon-pt od 8:00 – 20:00, skorzystanie z chatu 24/7 oraz edukację w kwestii przemocy. Dostępna jest pod adresem avonalert.pl Aplikacja ma prosty layout, składający się z 3 przycisków: Zadzwoń; Napisz; Dowiedz się więcej. Opcja Zadzwoń łączy z telefonem przeciwprzemocowym. Przycisk Napisz pozwala na uzyskanie szybkiej pomocy w trybie tekstowym, poprzez naprowadzenie osoby korzystającej na podjęcie najlepszych kroków. Używając opcji Dowiedz się więcej pojawiają się informacje na temat przemocy, jej rodzajów, skutków i przykłady oraz instrukcje krok po kroku, jak powinniśmy postępować w konkretnych sytuacjach.
 • Moja komenda” - aplikacja umożliwia wyszukanie każdego dzielnicowego w Polsce. Aby to zrobić wystarczy wpisać np. własny adres zamieszkania, a aplikacja odnajdzie funkcjonariusza, który dba o nasz rejon zamieszkania oraz pokaże, w której jednostce on pracuje. Aby połączyć się z funkcjonariuszem wystarczy jedno kliknięcie. Wyszukiwarka dzielnicowych działa w trybie offline. Użytkownik nie musi mieć dostępu do Internetu, aby odnaleźć swojego dzielnicowego.
 • Alarm112” - aplikacja MSWiA umożliwia w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego przekazanie zgłoszenia alarmowego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, przez osoby, które nie mogą wykonać połączenia głosowego, w szczególności osoby głuche i niedosłyszące. W Alarm112 możliwe jest  poprzez wybór odpowiednich piktogramów określenie rodzaju i miejsca zdarzenia oraz wskazanie służby, której pomoc jest konieczna. Przekazane w ten sposób informacje umożliwiają Operatorowi Numerów Alarmowych przekazanie zdarzenia do odpowiednich, ze względu na rodzaj i miejsce zdarzenia służb ratunkowych. Aby skorzystać z aplikacji mobilnej Alarm112 należy pobrać aplikację i dokonać rejestracji. Aplikacja mobilna Alarm112 dostępna jest dla dwóch systemów operacyjnych Android i iOS.
 • Twój parasol” - aplikacja Policji stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (https://twojparasol.com/). Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym z zakresu prawa. Aplikacja oferuje dostęp do materiałów edukacyjnych oraz do bazy organizacji udzielających wsparcia osobom dotkniętym przemocą. Umożliwia również przesyłanie zgłoszeń o charakterze przemocowym, które mogą zostać wykorzystane później, bez pozostawienia śladów w smartfonie. Jedną z ważniejszych funkcji aplikacji jest możliwość prowadzenia ukrytego notatnika, dzięki któremu można w szybki sposób zrobić zdjęcie, nagrać film lub głos, co później może służyć jako materiał dowodowy. Istotnym jest tu fakt, iż dane nie są zapisywane w pamięci telefonu, lecz automatycznie wysyłane na wskazany wcześniej e-mail.
× Wyszukaj w serwisie
Najczęściej wyszukiwane frazy: