Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje ogólne

 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie same pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Głównym celem pomocy społecznej jest wspieranie  osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest również  zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej jest jednostką organizacyjną  gminy utworzoną na podstawie uchwały Nr XII/49/90  Miejsko Gminnej Rady Narodowej w Białej z dnia 10 kwietnia 1990r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej, powołaną do realizacji zadań pomocy społecznej na terenie miasta i gminy Biała.

Ośrodek jest również organem, który z upoważnienia Burmistrza prowadzi postępowanie w sprawach świadczeń rodzinnych, jest realizatorem ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, prowadzi postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, ponadto realizuje zadania w zakresie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy – stypendia, zajmuje się koordynacją działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy, a od 2012r. jest realizatorem zadań w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Program realizacji zadań pomocy społecznej odbywa się w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w powiązaniu z innymi aktami prawnymi regulującymi udzielanie innych form wsparcia w zakresie prowadzonej przez państwo polityki społecznej. Zgodnie z ustawą  o pomocy społecznej Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, w tym zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin, oraz zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym i podyktowane zaistniałymi potrzebami gminy.       Pomoc społeczną tworzy system świadczeń pieniężnych, rzeczowych, instytucjonalnych oraz usług na rzecz osób i rodzin tego wymagających.                              

Pomoc udzielana jest pod warunkiem współpracy osób i rodzin w zakresie rozwiązywania ich trudnej sytuacji życiowej.

 

Terenem działania obejmuje miasto i gminę Biała.

Ośrodek działa na podstawie obowiązującego prawa a w szczególności:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej / tekst jednolity Dz.U.z 2015 roku poz. 163 z późn. zm./;
 2. ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U.z 2015 roku poz. 1515 /;
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm/;
 4. ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości /tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 330 z późn. zm/;
 5. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków  publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2015r.   poz.581 z późn.zm/;
 6. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie / tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1390/;
 7. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej / tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 332 z późn.zm/;
 8. ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm/;
 9. innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa regulujących kwestie związane z działalnością ośrodka.
Metryczka
 • wytworzono:
  17-05-2013
  przez: Sławomir Szmulik
 • opublikowano:
  17-05-2013 10:47
  przez: Sławomir Szmulik
 • zmodyfikowano:
  29-10-2015 15:08
  przez: Urszula Mucha
 • podmiot udostępniający:
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej
  odwiedzin: 2692
Dane jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej
48-210 Biała
ul. Prudnicka 29
NIP: 755-12-77-942

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4387140
fax: 77 4387140
e-mail: ops@biala.gmina.pl
strona www: opsbiala.gmina.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×