Witamy na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej

„NIE- SAMI- DZIELNI- ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH ORAZ WSPIERAJĄCYCH OSOBY NIESAMODZIELNE”

W dniu 24.07.2020r. nastąpiło uroczyste otwarcie 2 mieszkań wspomaganych dla osób z terenu Gminy Biała.

Mieszkania utworzone w ramach projektu partnerskiego „Nie- Sami- Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” jest współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna.

Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w zmniejszeniu obszarów wykluczenia społecznego i w konsekwencji może doprowadzić do zmniejszenia w regionie poziomu ubóstwa, co jest zgodne z celem szczegółowym określonym w programie RPO WO 2014-2020 oraz celami EU 2020 tj. zwiększenie usług społecznych świadczonych w regionie.

Gmina Biała: całkowite koszty zadań w projekcie 241 500,00zł w tym dofinansowanie z EFS w wysokości 161 500,00zł

Głównym celem realizacji projektu w Gminie Biała jest:

  • zwiększenie rozwoju usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi obejmujące formy wsparcia, czyli usługi asystenckie świadczone na rzecz osób z niepełnosprawnościami (AOON),
  • poprawienie dostępu do mieszkań o charakterze wspomaganym 2 mieszkania wspierane, a w tym utworzenie miejsc w nowo tworzonych mieszkaniach wspomaganych dla 4 osób.

W uroczystości wzięli udział m.in.: przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Pani Izabela Damboń-Kandziora, Pani Agnieszka Gabruk- Z-ca Dyrektora ROPS, Pan Edward Plicko- Burmistrz Białej, Pani Grażyna Biały- Sekretarz Gminy Biała, Pani Sabina Gorek wraz z radnymi, Pan Artur Rolka- Burmistrz Paczkowa wraz z zastępcą, Pan Robert Hejman- Prezes Brzeskiego Stowarzyszenia Chorych na SM oraz inni zaproszeni goście.

 

× Wyszukaj w serwisie
Najczęściej wyszukiwane frazy: